Słowiańska Dusza

Witamy na portalu Słowiańska Dusza

Obrona Cywilna RP

sd

Przysposobienie do obrony cywilnej

OBRONA CYWILNA
JAK OCENIĆ SYTUACJĘ ZAGROŻENIA?!


Wiemy mniej więcej jak przygotować zapasy.
Teraz wyobraźmy sobie, że zaczyna się coś dziać.
Cokolwiek by to miało być : Katastrofa pogodowa, lądowa, morska czy skażenie chemiczne, radioaktywne oraz konflikt zbrojny, opracowano szereg komunikatów dźwiekowych czy poprzez media. Jednakże czasami jesteśmy informowani za późno lub właśnie nie rozumiemy formy przekazu.
Zatem na początek omówimy rodzaje tych zagrożeń byśmy mieli jasność w zrozumieniu co jest co? Nie pomoga nam w wielkim stopniu współczesne ksiazki lecz te starsze sprzed 1990 roku.
My postaramy się Wam nakreślić temat w Obronie Cywilnej w Radio Sławenia.
Bezpieczeństwo obejmuje aspekty polityczne, militarne, czynniki ekonomiczne i technologiczne, ekologiczne, społeczne oraz humanitarne. Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata odgrywają czynniki naturalne, które są niezależne ale należy się z nimi bardzo liczyć. Wraz z rozwojem techniki wkroczyliśmy w zagrożenia techniczne, które są z jednej strony niezbędne w życiu codziennym człowieka a z drugiej strony bardzo zagrażają człowiekowi. Przedstawione powyższe rodzaje zagrożeń zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem techniki powstają coraz nowsze.
Współczesne pojęcie bezpieczeństwa ma szerszy wymiar niż w przeszłości. Obejmuje aspekty polityczne, wojskowe, czynniki gospodarcze i technologiczne, ekologiczne, społeczne i humanitarne.
ZAGROŻENIA LUDNOŚCI, MIENIA I ŚRODOWISKA
PIERWOTNE (AWARIE, KATASTROFY, KATAKLIZMY)
Naturalne (woda, powietrze, ogień. ziemia, kosmos).
2. Techniczne (komunikacyjne, technologiczne, budowlane, komunalne, nielegalne przechowywanie materiałów niebezpiecznych
3. Militarne (bezpośrednie użycie sił zbrojnych, akty terroru).
4. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska — także niektóre zdarzenia z zagrożeń technicznych i militarnych
WTÓRNE (KLĘSKI ŻYWIOŁOWE)
Egzystencji człowieka (masowe zgony, głód, epidemie i pandemie).
2. Społeczne (patologie społeczne — przestępczość, narkomania, prostytucja, masowe bezrobocie, zaburzenia zdrowia psychicznego).
3. Naruszenie równowagi biologicznej (nadmierny przyrost fauny i flory epizootie, epifitozy).
4. Masowe straty (zniszczenie lub długotrwałe skażenie środowiska naturalnego - klęska ekologiczna, pomór zwierząt, zniszczenie dóbr niezbędnych do przeżycia)
Z założenia Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do kliku fundamentalnych zasad postępowania.
Przede wszystkim nie można poddać się lękowi i panice – stanom naturalnym w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności. Należy unikać rozpowszechniania niesprawdzonych informacji, pochodzących z niepewnych źródeł. Ważne jest trzeźwe myślenie oraz nieuleganie presji otoczenia. Więcej informacji na temat paniki można. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do kliku fundamentalnych zasad postępowania. Przy czym nalezy pamiętać o jednej zasadzie : nie płyniemy z tłumem, nie dajemy namówić się na stłoczenie na stadionach i innych grupowych miejscach. Trzyma was jedna mysl wypracowana z rodzina i grupa rodzin ,z którymi ustalacie w czasie spokoju gdzie i o jakim czasie pojawiacie się się w bezpiecznym miejscu dla tej grupy.
Ogłoszenie Alarmu:
sygnał syren modulowany przez 3 minuty


W razie ogłoszenia alarmu należy:
przerwać wykonywane czynności;
odpowiednio się ubrać;
wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach;
zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz (w miarę potrzeb i możliwości) latarkę, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
zamknąć okna i drzwi oraz opuścić dom/mieszkanie;
sprawdzić, czy o alarmie zostali powiadomieni sąsiedzi;
spędzić zwierzęta z pastwisk i wybiegów do pomieszczeń gospodarskich lub ukryć je w zagłębieniach terenu, wąwozach;
pospiesznie udać się do wyznaczonych miejsc ukrycia lub schronów;
zabezpieczyć drogi oddechowe, twarz i skórę oraz unikać kontaktu z pozostawionymi na zewnątrz przedmiotami;
pomóc słabszym, chorym i niepełnosprawnym;
wysłuchać co mówią służby ale pod żadnym pozorem nie dać się spędzić gdzie tłum jest kierowany. My udajemy się tam gdzie uprzednio umówilismy się z Naszą grupą .
Ważne!
Najważniejsze rzeczy, jakie powinno się zabrać ze sobą, opuszczając miejsce zamieszkania:
dokumenty osobiste,
niezbędne leki (dla siebie i najbliższych),
woda i żywność,
pieniądze,
ubiór odpowiedni do sytuacji i pory roku,
okrycie przeciwdeszczowe,
indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
radio na baterie, radio pcr, walkie talkie
telefon komórkowy,
podręczna latarka.
Największym zagrożeniem dla sprawnego i skutecznego przebiegu ewakuacji nie jest wcale skala, rozmiar i charakter sytuacji kryzysowej. Jest nim panika – stan emocjonalny, który w czasie poczucia zagrożenia może dotknąć każdego z nas. Dlatego też o powodzeniu i sprawnym przebiegu ewakuacji decyduje przede wszystkim spokój i opanowanie osób ewakuowanych.cechy paniki, do których zalicza się:

nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się strachu (będącego możliwym powodem gwałtownej i niekontrolowanej ucieczki);
urojenie lub wyolbrzymienie niebezpieczeństwa;
zaćmienie świadomości.

Panika może mieć różne przyczyny:
plotki i nieprawdziwe (niesprawdzone) informacje,
poczucie stałego zagrożenia,
poczucie bezsilności i niepewności,
brak wiedzy o zorganizowanej pomocy,
dużą zmienność sytuacji,
dezorganizację, chaos,
zmęczenie i brak snu,
brak lub niedobór pożywienia i wody,
widok poszkodowanych oraz ofiar,
zniszczenia (zburzone budynki, powalone drzewa, zniszczone pojazdy),
w czasie wojny również akcje dywersyjne przeciwnika.Zachowanie ludzi, gdy ogarnia ich panika, stanowi bardzo niebezpieczną sytuację. Wskutek nieprzemyślanych i nieskoordynowanych działań, człowiek może doprowadzić do zapruszenia ognia lub zranienia innych osób. Bardzo często, gdy ludzie uciekają z miejsca wypadku, myślą głównie o własnym przetrwaniu i niejednokrotnie tratują innych ludzi. Takie postępowanie może zagrażać zdrowiu i życiu.


Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje ewakuacji: planową oraz doraźną. Pierwsza z wymienionych polega na przemieszczeniu ludności z miejsc zagrożonych (np.terenów przewidywanych działań zbrojnych, obiektów użyteczności publicznej lub zakładów pracy) zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Taką ewakuację organizuje się w czasie pokoju, a realizuje w czasie wojny lub w sytuacji zagrożenia. Ewakuacja doraźna stanowi zaś natychmiastowe przemieszczenie ludności z miejsc, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, do miejsc bezpiecznych.
Niezależnie od rodzaju zagrożenia wyróżnia się również samoewakuację, która jest prowadzona przede wszystkim z wykorzystaniem własnych środków (np. transportowych, kwaterunkowych) i ten trzeci rodzaj ewakuacji powinniśmy preferować . Samoewakucję zaplanowaną z kilkoma innymi
zaufanymi rodzinami!!
Przy czym
ewakuacją zazwyczaj kieruje lider, kierownik. Czy w sytuacji, gdy ewakuacja odbywa się w miejscu, które dobrze znasz, możesz przejąć rolę kierownika i poprowadzić część ewakuowanych osób inną, być może nawet krótszą drogą, jeśli to grupa wcześniej ustaliła wybierając najrozsądniejszych liderów?
Zawsze staramy się poruszać z dala od innych grup nie wzbudzając zainteresowania. Jeśli już dojdzie do konfrontacji nigdy na początku nie daj poznać po sobie ,że potrafisz wiele, staraj się oddalić z miejsca zagrożenia, jeśli jest to niemożliwe negocjuj aż wyczujesz żę nie ma innej drogi ,a kiedy wyczujesz iż nie da się rozwiązać sytuacji bez reakcji fizycznej, działaj zdecydowanie.UBIÓRZapamiętaj !!! , że ubieramy się nie w kolory wojskowe, a w kolory szare, lub czarne by nie wyróżniać się, gdyż pierwszymi do tzw „zdjęcia” będą osoby w mundurach czy też ubraniach wojskowych.
Jesli mieszkasz w mieście to masz 24 godziny od momentu wystąpienia zagrożenia czy też alarmu by podjąć zaplanowana w czasie spokoju ewakuację w tzw.” bezpieczne miejsce”.
W miejscu tzw bezpieczeństwa ustalacie ze max do 120 godzin czekacie z otwartymi drzwiami na resztę rodzin, grupy. Po tym czasie zachowujecie największe środki ostrożności ( oczywiście z zachowaniem logiki i rozsądku) Pamiętajcie ,że osoby skłonne do przemocy , porywcze, strachliwe nie mogą liderować gdyż stwarzają najwieksze zagrożenie wywołania Paniki lub niepotrzebnych aktów agresji co spowoduje straty osobowe lub w najgorszym wypadku unicestwienie grupy.
Dla przypomnienia!!
W sytuacji zagrożenia ważne jest również samodzielne przygotowanie zapasów żywności. Warto pamiętać, aby:
nie zajmowały zbyt dużo miejsca,
były produktami wysokokalorycznymi, lekkostrawnymi i nadającymi się do przechowywania przez dłuższy czas,
były zdatne do spożycia na zimno lub ewentualnie po lekkim podgrzaniu.
PLAN DZIAŁANIA
Plan działania ustalamy zawsze w czasie tzw. spokoju. Podczas systematycznych spotkań rodzinnych czy grupy. Na takich spotkaniach ustala się:
Zgormadzenie zapasów w domach
zgromadzenie wspólnych zapasów w tzw bezpiecznym miejscu
gdzie znajduje się bezpieczne miejsce dla grupy
ile czasu potrzeba po usłyszeniu alarmu zagrożenia by dostać się do domu i zebrać rodzinę
ile czasu potrzebuje jedna rodzina na dotarcie do ustalonego bezpiecznego miejsca
ile czasu bezpieczne miejsce jest w trybie otwartym dla przyjęcia rodzin , lub ludzi wchodzących w skład grupy.
Ustalenie zapasowego scenariusza na wypadek komplikacji

Przestrzeń